Lên phía trên
Trường hợp nào Tổ chức/cá nhân được quyền lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm?
Câu hỏi:
Trường hợp nào Tổ chức/cá nhân được quyền lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm?
Trả lời:
Theo Điều 8, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
- Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và sản xuất sản phẩm thuộc thẩm quyền địa phương thì nộp hồ sơ tại Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì nộp tại cơ quan đó.
- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất một loại sản phẩm tại nhiều địa phương (sản phẩm thuộc thẩm quyền tuyến tỉnh) thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nơi có cơ sở sản xuất để nộp hồ sơ. 
 
Lên phía trên
Các chỉ tiêu xét nghiệm làm hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm?
Câu hỏi:
Sản phẩm thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì căn cứ văn bản nào để thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm làm hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm?
Trả lời:
Theo mẫu số 01 và mẫu số 02, phụ lục I,   Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
Đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì tổ chức/cá nhân áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia hoặc Quy chuẩn địa phương hoặc Thông tư của các bộ, ngành hoặc Tiêu chuẩn Codex hoặc tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi không có các quy chuẩn, tiêu chuẩn trên.
 
Lên phía trên
Thực phẩm có được sử dụng để sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng không?
Câu hỏi:
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do Cục ATTP cấp trước ngày 01/7/2019 để sản xuất, kinh doanh thực phẩm có được sử dụng để sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng không?
Trả lời:
Theo khoản 3, điều 28, nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
- Đối với các Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP do Cục ATTP cấp trước ngày 01/7/2019 để sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn còn hiệu lực thì căn cứ hồ sơ đủ điều kiện và biên bản thẩm định cơ sở nếu có ghi đầy đủ các loại hình và dạng sản phẩm bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng thì vẫn tiếp tục được sử dụng giấy chứng đến khi hết hiệu lực.
- Trường hợp cơ sở muốn thay đổi loại hình sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý của tuyến tỉnh/thành phố thì phải nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.
 
Lên phía trên
Thay đổi tên doanh nghiệp, tên chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí, qtrinh
Câu hỏi:
Thay đổi tên doanh nghiệp, tên chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí, quy trình sản xuất, kinh doanh mà vẫn muốn tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp thì phải làm gì?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP thì: 
Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
 
Lên phía trên
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP để kinh doanh dịch vụ ăn uống phải nộp ở đâu?
Câu hỏi:
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP để kinh doanh dịch vụ ăn uống phải nộp ở đâu?
Trả lời:
Theo điểm b khoản 1 và khoản 2, Điều 4 Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định  việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như sau:
1. Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)
- Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên. 
* Hồ sơ nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. UBND cấp huyện
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.
* Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của huyện, thành phố có cơ sở đóng trên địa bàn.
 
Lên phía trên
Cơ sở có ký hợp đồng nấu ăn, cung cấp suất ăn ... (kinh doanh dịch vụ ăn uống)
Câu hỏi:
Cơ sở có ký hợp đồng nấu ăn, cung cấp suất ăn ... (kinh doanh dịch vụ ăn uống) tại bếp ăn tập thể có phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có hợp đồng nấu ăn cho bếp ăn tập thể  (kinh doanh dịch vụ ăn uống) tại bếp ăn tập thể không thuộc diện các cơ sở tại Điều 12, do vậy loại hình cơ sở trên là đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Lên phía trên
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP?
Câu hỏi:
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP?
Trả lời:
Theo khoản 1 điều 34 Luật ATTP quy định cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ điều kiện bảo đảm ATTP phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định;
- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm.
- Không thuộc đối tượng tại điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
- Có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của tuyến tỉnh) hoặc nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của huyện, thành phố (đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của huyện/thành phố).
- Kết quả thẩm định thực tế điều kiện ATTP được ghi nhận bằng biên bản là "đạt".
 
Lên phía trên
Loại hình cơ sở nào thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP?
Câu hỏi:
Loại hình cơ sở nào thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm:
- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
- Sơ chế nhỏ lẻ;
- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
- Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
- Nhà hàng trong khách sạn;
- Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
- Kinh doanh thức ăn đường phố;
- Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
 
THỐNG KÊ TTHC
  • Dịch vụ công mức độ 2: 173

  • Tổng số dịch vụ công: 173

Tiếp nhận phản ánh

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Đc: Số 6, đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Sđt: 02183 896212;
Fax: 02183 852491
Địa chỉ mail: phongkstt.vpubnd@gmail.com

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay46
  • Tháng hiện tại2,154
  • Tổng lượt truy cập192,565
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây